آبیاری و زهکشی, بلاگ

آبیاری و زهکشی

پدیده رشد جمعیت،نیاز و تقاضاي جهان به غذا،بحران کم آبی، تغییر اقلیم، گرم شدن زمين و خشکسالي باعث شده است تا افزایش محصولات زراعي ديگر از طریق افزایش و توسعه سطح زیر کشت جوابگوي نيازهاي جوامع نباشد. از سال 1950 به بعد قسمت اعظم افزایش تولید، متکي بر افزایش محصول در واحد سطح گردید . از جمله فاکتورهاي مهم در بالا بردن تولید در واحد سطح استفاده صحيح از آب است . به لحاظ نیاز به ارتقاء کارایی مصرف آب و محدودیت منابع آب در دسترس، کاربرد روشهاي موثرانتقال و توزيع آب و آبیاری داخل مزرعه، امری لازم وضروری است شرکت مهار آب در طی سالیان گذشته پروژه هاي متعدد بند انحرافی، کانالهاي انتقال، شبکه هاي آبیاری و زهکشی و سیستم انتقال و توزيع مختلف، طراحي و اجرا نموده و به مرحله بهره برداری رسانده است . 

مهمترین پروژه های آبیاري و زهکشی

– مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی سومبار

– مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی چندیر

– مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری و زهکشی حاشیه رودخانه مرزی سومبار

– مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی سیاهو بیرجند

– نظارت عاليه و کارگاهی عمليات لوله گذاري انتقال آب از سد سنگرد به اراضي کشاورزی

– مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی و خطوط انتقال آب اراضی پایاب سد دربند

– طراحي سیستمهاي تحت فشار و انجام آزمايشات آب وخاک در سطح استان خراسان رضوي

– خدمات مهندسی مرحله سوم بندها و تاسیسات و تجهيزات هيدرومکانيکال استان کرمان

– مطالعات تکميلي سدهاي مخزني و تنظیمی و شبکه آبیاري و زهکشی و بندهاي انحرافی و خطوط انتقال آب در محدوده مطالعاتی کرمان

– نظارت عالیه و کارگاهی سیستم انحراف آب چشمه فرح دین

– مطالعات مرحله دوم تغذیه مصنوعی پروژه های شش گانه شمال طبس

– نظارت کارگاهی و عالیه خط انتقال آب رودخانه کریت طبس

– مطالعات آبهای سطحی زیرزمینی محدوده پا یین دست سد مخزنی روداب سبزوار

– مطالعات مرحله اول و دوم بند انحرافی و کانال انتقال آب رودخانه کیکانلو

– نظارت کارگاهی و عالیه اجرای بند انحرافی و کانال انتقال آب رودخانه کیکانلو

– مطالعات مرحله اول و دوم اراضی پایاب سد چری

– طراحی سیستم های تحت فشار و انجام آزمایشات آب و خاک در سطح استان خراسان رضوی

– مطالعات مرحله دوم طرح بند تغذيه اي تجرود بردسکن

– انجام مطالعات مرحله دوم بند تغذيه اي مصنوعي دشت مختاران بیرجند

– ابزارهای اندازه گیری جريان در شبکه هاي آبیاري زهکشی نرماشیر و جيرفت و رودبار

– انجام مطالعات مرحله اول و دوم بند تغذيه اي مصنوعي باغ سنگی

– نظارت کارگاهی و عالیه اجرای بند تغذيه اي مصنوعي باغ سنگی