ابزار دقیق و رفتار نگاری, بلاگ

ابزار دقیق و رفتار نگاری

رفتار نگاری و پایش ايمنی و پايداری سازه ها

سازه هایی عظیم و با اهميتی نظیر سدها و تونلها از مهمترین تاسیسات زیربنایی کشور به شمار مي آیند و نقش مهمي در شکوفایی کشور ايفا مي کنند. اين امر موجب شده است که همواره حساسیت بالایی نسبت به ايمنی و پايداری آنها وجود داشته باشد . لذا بهره برداران و مسئولان به منظور جلوگیری از خسارات جانی و مالي طبق برنامه هاي تنظیم شده، کنترل پايداری و ايمنی اينگونه سازه هاي پر اهميت را به طور مستمر پيگيري مي کنند . علاوه براين، یکی از مهمترین دغدغه هاي مهندسان ميزان انطباق پذیری رفتار سازه با رفتار پيش بیني شده و در مرحله طراحی بوده است، زيرا عموما عدم قطعیت هاي ويژه هر سازه در حين ساخت وجود دارد و مي تواند رفتار سد را گاهی به ميزان زيادی تحت شعاع قراردهد . مهار اينگونه عوامل و انجام پيش بیني هاي دقیق در مرحله طراحی بسیار مشکل، هزينه بر و گاهي غیرممکن است . نصب ابزارهاي الکتريکي و مکانیکی و سپس یررسی و تغییر کمیت های اندازه گیری شده توسط این ابزار، همراه با بازدیدهای کارشناسی دوره اي تا حد زيادی مي تواند اين نگراني را برطرف نمايد . همچنين اينگونه مطالعات مبتنی بر داده هاي حاصل از ابزارهاي الکتريکي و مکانيکي نصب شده در سازه ها مي تواند موجب دسترسی به فهم دقیق تر رفتار سازه ها به عنوان یک مدل آزمایشگاهي در مقیاس واقعي جهت تصحيح و بهینه سازی طرح هاي اينده و پيشبرد مرزهاي دانش گردد.

مهمترین سوابق مطالعاتی و اجرای تخصص رفتارنگاری

– مطالعات کنترل پایداری رفتارنگاری و رفتارسنجی سد خاکی سنگرد – شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

– مطالعات کنترل پایداری رفتارنگاری و رفتارسنجی رفتارنگاری سد مخزنی چندیر – شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی

– مطالعات کنترل پایداری رفتارنگاری و رفتارسنجی سد مخزنی سومبار – شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی

– مطالعات کنترل پایداری رفتارنگاری و رفتارسنجی سد مخزنی سیاهو – شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

– مطالعات کنترل پایداری رفتارنگاری و رفتارسنجی سد مخزنی هرات – شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

-مطالعات تعیین بازه های مجاز رفتاری سد درونگر درگز ( با کمک تحلیل های عددی سه بعدی) شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی