زمینه فعالیت

– مدیریت جامع منابع آب

– مطالعات آبرسانی، ذخیره سازی، انتقال، تصفیه و توزیع آب

– مطالعات سد و سازه های هیدرولیکی

– مطالعات مهندسی رودخانه

– مطالعات سامانه های تله متری، اسکادا

– مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی

– مطالعات کشاورزی و شبکه های تحت فشار

– مطالعات خطوط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب

– مدیریت شبکه های توزیع آب

– رفتارنگاری سدها

– جمع آوری آبهای سطحی

– مطالعات پساب

– مطالعات و طراحی تجهیزات هیدرومکانیکی و هیدرو الکتریکی

– مطالعات زیست محیطی

– مطالعات اجتماعی و مشارکت مردمی

– مطالعات آبهای زیرزمینی

– مطالعات تعادل بخشی

– مطالعات مهندسی ارزش

– مدل سازی کمی و کیفی آب های سطحی و زیرزمینی

– فناوری سامانه اطلاعات مکانی و سنجش از دورGIS

– نقشه برداری زمینی و پهبادی

– مطالعات نیروگاههای بادی و خورشیدی

– مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک

– مطالعات مقاوم سازی، گودبرداری و پايدار سازي

– طراحي و اجراي سازه نگهبان و بهسازي زمين

– آزمایشگاه ژئوتکنیک، مکانیک خاک، جوش و آسفالت

– آزمایشگاه و کنترل کیفیت مصالح

– مطالعات و انجام گودبرداری، پایدارسازی و سازه نگهبان

– انجام حفاری ژئوتکنیک و تزریق

– شناسایی گسلها، تاسیسات زیرزمینی و قنات

– مطالعات زمین شناسی و اکتشاف معدن

– مطالعات ژئوفیزیک و لرزه نگاری به روش سطحی و درون

– چاهی به روش دانهول و کراسهول و تعیین طیف ویژه ساختگاه

– رادارسنجی و شناسایی حفرات زیرزمینی، قنوات و گسلها

– خوردگی خاک و شناسایی محلهای مستعد لغزش

– انجام کنترل کیفیت عملیات بتن ریزی

– کنترل کیفیت عملیات ساخت اسکلت فلزی و آزمایشهای

– غیر مخرب جوشN.D.T

بهترین سوابق مطالعاتی و اجرایی تخصصی سد سازی-سد چندیر
بهترین سوابق مطالعاتی و اجرایی تخصصی سد سازی-سد مخزنی سیاهو
بهترین سوابق مطالعاتی و اجرایی تخصصی سد سازی-سد سنگرد
بهترین سوابق مطالعاتی و اجرایی تخصصی ژئوتکنیک