بلاگ, سد سازی

سد سازی

فعالیت سد سازی شرکت از سال 1375 به طور همزمان در پروژه هاي مطالعاتی و اجرایی آغاز گرديد . در تمام این سال ها شرکت سعی داشته به منظور تحقق توسعه پايدار، کیفیت و رعایت ايمنی و کارایی نسبت به انجام مطالعات سد سازی شامل: بازديدهاي صحرایی، گزينه یابی، مطالعات اجتماعی، مصارف و نیازها ، آب بندی، هيدروژئولوژی، سازه و ساختمان، راه و کمپ، منابع قرضه، هواشناسی، هيدرولوژي، هيدروليک، تاسیسات مکانيکي وبرقي، ابزاردقیق و مانيتورينگ، ژئوتکنیک و زمین شناسی، مکانيک سنگ و خاک، لرزه خيزي و زلزله، معماری و توریستی، ملاحظات تاريخي، آثار باستانی، فرهنگی، زيست محیطی و ….. بصورت کامل و با کمترین نياز به تغییرات، اقدام نمايند .

مهمترین سوابق مطالعاتی و اجرایی تخصص سد سازی

– مطالعات مرحله سوم و نظارت بر اجرای سد مخزني سنگرد سبزوار

– مطالعات مرحله اول سد روداب سبزوار- مطالعات مرحله اول سد سومبار و چندير

– انجام مطالعات مرحله دوم طرح احداث سد سومبار

– انجام مطالعات شکست و تهيه طرح اقدام اضطراری سد سومبار

– خدمات مرحله سوم و نظارت بر احداث سد بر روی رودخانه سومبار

– مطالعه و اجرای نیروگاه 100 کیلو واتی خورشیدی سد سومبار

– مطالعات مرحله دوم طرح احداث سد چندير

– انجام مطالعات شکست و تهيه طرح اقدام اضطراری سد چندیر

– خدمات مرحله سوم و نظارت بر احداث سد بر روی رودخانه چندیر

– مطالعات مرحله اول و دوم سد مخرنی سیاهو بیرجند

– مطالعات مرحله سوم و نظارت بر احداث سد بر روي رود سیاهو بیرجند

– مطالعات مرحله سوم و نظارت بر سد مخزني هرات و تاسیسات وابسته

– مطالعات مرحله دوم احداث سد استلج قزوين

– مطالعات مرحله اول سد مخزني گلار

– مطالعات مرحله دوم تامين آب شرب و صنعت در محدوده تحت پوشش سد تالوار

– مطالعات مرحله اول و دوم پروژه استحکام بخشی سد کريت طبس

– نظارت کارگاهي و عاليه طرح اجراي باقیمانده عمليات ساختماني سد نهرين

– مطالعات مرحله دوم بند انحرافي داغيان

– انجام مطالعات مرحله اول و دوم احداث سد دربند

– بازنگري مطالعات مرحله اول و دوم در بخش بدنه سد دربند

– مطالعات مرحله سوم و نظارت بر عمليات اجرایی احداث سد دربند

– خدمات مهندسی مرحله سوم بندها ، تاسیسات و تجهيزات هيدرومکانيکال استان کرمان

– مطالعات مرحله دوم ساختمان سد نسا و تامين آب شرب شهرها و روستاهای حومه شرقی استان کرمان

– ايستگاه هاي پمپاژ تاسیسات آبرساني از سد نسا (نرماشیر) ، تصفيه خانه آب شرب بم و بروات

– مطالعات سیل بند رودخانه قیزقلعه بالادست روستای دشت

– مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی احداث بند انحرافی کیکانلو

– خدمات مرحله سوم عمليات تکميلي بند انحرافي امانلي

– مطالعات مرحله سوم و نظارت بر اجرای پروژه سیل بند رودخانه اترک

– مطالعات مرحله سوم و نظارت بر اجرای پروژه سیل بند رودخانه هاي بقمچ چناران و ارتکند کلات

– مطالعات مرحله سوم و نظارت بر اجرای پروژه سیل بند رودخانه هريرود در روستاي کلاته موره ای

– مطالعات مرحله سوم و نظارت بر اجرای بند انحرافي گلسراي تربت حیدريه

– مطالعات مرحله دوم طرح بند تغذيه مصنوعی تجرود بردسکن

– مطالعات مرحله سوم و نظارت بر اجرای بند تغذيه مصنوعی تجرود بردسکن

– انجام مطالعات مرحله دوم بند تغذيه مصنوعي باغ سنگی

– انجام مطالعات مرحله سوم و نظارت بر اجرای بند تغذيه مصنوعي باغ سنگی

– انجام مطالعات مرحله دوم بند تغذيه مصنوعي دشت مختاران بیرجند

– انجام مطالعات مرحله سوم بند تغذيه مصنوعي دشت مختاران بیرجند

– انجام مطالعات مرحله اول و دوم بند انحرافی و تونل انتقال رودخانه عارفی به سد طرق

– انجام مطالعات مرحله سوم و خدمات نظارت بر اجرای بند انحرافی و تونل انتقال رودخانه عارفی به سد طرق

– انجام مطالعات مرحله اول سد گرماب

– انجام مطالعات مرحله اول سد آمند

سد مخزنی سیاهو

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

اهداف اجرای طرح: جلوگیری از خروج آب از کشور، کنترل سیلابهای فصلی، ذخیره سازی و تنظیم حدود 4.6 میلیون متر مکعب رواناب برای مشروب کردن حدود 500 هکتار از اراضی پایاب

موقعیت مکانی طرح67 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سربیشه

نوع سد: خاکی با هسته رسی

طول تاج سد 352 متر

ارتفاع سد از بستر رودخانه 32 متر

حجم آب قابل تنظیم سالیانه 4.6 میلیون متر مکعب

مساحت حوزه آبریز 3028 کیلومتر مربع

رواناب متوسط سالیانه 6.84 میلیون متر مکعب

حجم کل مخزن 17.46 میلیون متر مکعب

نوع سرریز: شوت آزاد با لبه آبریز اوجی

سد چندیر

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

اهداف اجرای طرح: استفاده بهینه از منابع آب و خاک، توسعه کشاورزی، تامین آب شرب و صنایع کوچک، جلوگیری از خسارات سیلابهای سالانه

موقعیت مکانی طرح 170 کیلومتری شهر بجنورد

نوع سد: خاکی با هسته رسی

ارتفاع سد از بستر رودخانه 39.5 متر

طول تاج سد 320متر

حجم بدنه سد 735000 متر مکعب

نوع سرریز: آزاد – سرریز شوت در تکیه گاه چپ

حجم آب قابل تنظیم سالیانه 7.76 میلیون متر مکعب

حجم مخزن در تراز نرمال 12.24 میلیون متر مکعب

مساحت حوزه آبریز 414 کیلومتر مربع

سد سنگرد

 کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

اهداف اجرای طرح: کنترل و مهار سيلابها، تنظيم سالانه 12.95 میلیون متر مکعب از جريان رودخانه سنگرد جهت مصارف کشاورزی، صنعتي، پرورش آبزيان و توسعه گردشگری، ايجاد اشتغال و جلوگيري از مهاجرت روستاييان منطقه به شهرها

موقعیت مکانی طرح 75 کیلومتری جنوب شرقی شهر سبزوار

نوع سد: خاکی با هسته رسی

ارتفاع سد از بستر رودخانه 55 متر

طول تاج سد 430 متر

حجم کل مخزن 30 میلیون متر مکعب

حجم آب قابل تنظیم سالیانه 12.95 میلیون متر مکعب

مساحت حوضه آبریز 1230 کیلومتر مربع

نوع سرریز: لبه آبریز آزاد