بلاگ, مدیریت جامع منابع آب

مدیریت جامع منابع آب

مدیریت منابع آب، فعاليتي در زمينه برنامه ریزی، توسعه توزيع ومدیریت مصرف بهينه منابع آب و زیر مجموعه ای از مدیریت چرخه آب می باشد . رشته مدیریت منابع آب، باید با مسائل فعلي وآینده که تخصیص آب با آنها مواجه است ، تطابق یابد با افزایش عدم قطعیت تغییرات اقلیم جهانی و اثرات طولانی مدت اقدامات مدیریتی ، تصميم گیری دشوار تر خواهد شد . این احتمال وجود دارد که تغییرات اقلیمی مداوم، به موقعیت هایی که تاکنون با آنها مواجه نشده ایم، منجر شود . در نتيجه، استراتژی هاي مدیریتی جايگزين براي جلوگیری از موانع ومشکلات تخصیص منابع آب، باید پيگيري شوند . در حالت ایده آل، برنامه ریزی مدیریت منابع آب، به تمامي تقاضاي رقابتی آب توجه دارد و به دنبال تخصیص عادلانه آب براي تامين تمامي مصارف و تقاضاها است . يکي از بزرگترین نگرانی ها در مورد منابع آب در آینده، پايداری تخصیص منابع آب فعلي وآینده است .

مهمترین سوابق مطالعاتی و اجرایی تخصصی مديريت منابع آب

– مطالعات مرحله دوم تامين آب شرب و صنعت سد تالوار

– بازنگري مطالعات انتقال آب از سد تالوار به استانهاي همدان، کردستان و زنجان و بازنگري برنامه ریزي منابع آب

– مطالعه 300 مورد منابع آبهاي سطحي تعادل بخشی دشت مشهد

– مطالعات طرح جامع مديريت منابع آب در محدوده کاشمر

– مطالعات آبهاي سطحي و زيرزمينی محدوده پایین دست سد مخزني روداب سبزوار

– مطالعات جامع آب زير زمینی آبخوان آبرفتي مشهد – چناران

– مطالعات جامع آب زير زمینی در محدوده مطالعاتي سرخس

– انجام مطالعات و عملیاتی کردن بازار آب در محدوده مطالعاتی قزوين

– شناسایی نیازهاي صنعت در محدوده سدهاي سومبار و چندير

– مطالعات منابع و مصارف آب حوضه آبریز رودخانه اعظم و بازنگري حوضه آبريز سد مخزني هرات

– مطالعات تکمیلی بهره برداري از منابع آب تخصیص يافته از سد هرات

– آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحي و زير زميني محدوده دشت هاي مشهد – نریماني و سنگ بست

– استقرار مديريت مشارکتي جامع و پایدار منابع آب زيرزمینی در دشت نيشابور

– مطالعات جامع منابع آب حوضه آبریز رودخانه های شمال هزار مسجد