بلاگ, منابع آب و فاضلاب

منابع آب و فاضلاب

آبرسانی به جوامع بشری و جمع آوری و هدایت فاضلاب از طرق مختلف يکي از چالشهاي مهم در تاريخ تمدن انسان می باشد . ايرانيان براي نخستین بار، با ساخت قنات توانستند آبرسانی دائمی برای شهرها و روستاها را در دشتهاي حاصل خیز واقع در پایین دست ارتفاعات رقم بزنند . امروز نيز در منطقه ما (خاورميانه) موضوع انتقال آب بین حوضه ها، کنترل تامين ، تصفيه و آبرساني به شهرها و روستاها و صنايع از الويت هاي بسیار مهم به شمار مي رود . مشاوره و مشارکت در پروژه هاي بازچرخانی آب و استفاده از پساب تصفیه شده در سایر فعاليتها و جايگزيني آن با آبهاي با کیفیت بالاتر در جهت تامين امنيت غذایی و بهره گیری از آب شرب سالم در اولويتهای شرکت قراردارد .

مهمترین پروژه های انجام شده در زمینه آب و فاضلاب

– خدمات مرحله سوم (نظارت عاليه و کارگاهي)مخازن ده هزار و بیست هزار متر مکعبی تصفیه خانه ارداک

– مطالعات تکميلي طرح بهره برداری بهينه از منابع آبی هزار مسجد برای شرب مشهد

– مطالعات مرحله دوم تامین آب شرب و صنعت در محدوده سد تالوار و خط انتقال آب شهرستان خدابنده

– مطالعات تکميلي سدهاي مخزني و تنظیمي، شبکه آبیاري زهکشی، بندهاي انحرافي و خطوط انتقال آب کرمان

– مطالعات مرحله دوم ساختمان سد نسا و تامين آب شرب شهرها و روستاهای حومه شرقی استان کرمان

– مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب از سد نسا (نرماشیر) به بم و تصفیه خانه بم و بروات

– خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث خط انتقال آب از سد نسا (نرماشیر) و تصفیه خانه آب شرب بم و بروات

– مطالعات مرحله دوم تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی

– خدمات نظارت عالیه و کارگاهی تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی

– خدمات نظارت عالیه و کارگاهی خط انتقال آب از سد کریت طبس

– مطالعه مرحله اول خط انتقال سد عباس آباد

– مطالعات سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه ذخیره مخازن آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

– خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بند انحرافی و ایستگاه پمپاژ امانلی راز و جرگلان

– مطالعات تکمیلی بهره برداری از منابع آب تخصیص یافته از سد هرات

– مطالعات مرحله اول و دوم طرح اصلاح و توسعه شبکه آب شهر کدکن

– مطالعات مرحله اول و دوم دفع آب های سطحی شهرهای استان بوشهر

– نظارت عالیه و کارگاهی عملیات لوله گذاری انتقال آب از سد سنگرد به اراضی کشاورزی پا یین دست

– مطالعات مرحله اول و دوم خطوط انتقال آب به اراضی پایاب سد در بند

– مطالعات مرحله اول و دوم بند انحرافی و تونل انتقال آب رودخانه عارفی به مخزن سد طرق

– نظارت عالیه و کارگاهی عملیات انتقال آب رودخانه عارفی به مخزن سد طرق

– پياده سازي برنامه ريزي و کنترل پروژه احداث مخازن بتني آب

– نظارت عاليه و کارگاهي سیستم انحراف آب چشمه فرح دين

– بازنگري مطالعات مرحله اول و دوم تامين آب شرب شهرهاي تربت جام و تایباد.