بلاگ, مهندسی رودخانه

مهندسی رودخانه

همه رودخانه ها در معرض تغییر و تحول قراردارند و مهندسی رودخانه بررسی تغییرات دبی جريان و رسوب ، مسیر رودخانه ، عمق آبراهه، پهنای سیل گیر، کيفيت آب مورد نياز و………مطالعه مي نماید. هدف مهندسی رودخانه حفاظت رودخانه در مقابل تعرض به حريم و بستر آنها، کاهش خسارات سیلاب ، بهبود وضع زندگي ساکنان حاشیه رودخانه ها و هدايت پتانسیل موجود در منطقه به سوي توسعه پايدار است . انتخاب بهترین روش ممکن در راه رسیدن به اين اهداف استفاده از سازه هاي مختلف به تنهایی یا ترکیبی از آن ها مي باشد.

مهمترین پروژه های انجام شده در زمینه مهندسی رودخانه

– مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های اسفجیر، درکش، سملقان و بدرانلو

– مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های کاشمر، بردسکن و گناباد

– مطالعات تعیین حد و بستر و حریم مجموعه تالابهای هشیلان، نیلوفر و یاوری

– مطالعات تعیین حد و بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه رازآور

– مطالعات تعیین حد و بستر و حریم رودخانه های شهرستانهای نیشابور، سبزوار وکلات

– انجام مطالعات تعیین حریم و بستر موردي رودخانه ها وسیل هاي محدوده سد سومبار

– انجام مطالعات شکست و تهيه طرح اقدام اضطراری سد سومبار

– مطالعات فاز دو آبهاي سطحي رودخانه روس از سرشاخه هاي هريرود تایباد

– مطالعات مرحله سوم ساماندهي رودخانه اترک در محدوده روستای شش خانه

– مطالعات مرحله سوم پروژه سیل بند رودخانه هاي بقمچ چناران و ارتکند کلات

– مطالعات مرحله سوم پروژه سیل بند رودخانه اترک

– مطالعات مرحله سوم ساماندهی رودخانه درونگر درگز

– مطالعات مرحله سوم پروژه سیل بند رودخانه هريرود در روستاي کلاته موره اي

– مطالعات مرحله سوم ساماندهي رودخانه مرزي هريرود در محدوده روستاي نوروز آباد

– مطالعات مرحله دوم ساماندهي رودخانه شیرین دره در محدوده شیرين دره

– مرحله سوم سیل بند رودخانه هريرود

– مطالعات ساماندهي رودخانه هاي محلي محدوده شهر مشهد

– گزارش سیماي طرح مطالعاتی رودخانه مرزی هریرود

– مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهی رودخانه زنگلانلو در محدوده روستاي زنگلانلو و حاتم قلعه شهرستان درگز

– خدمات نظارت ساماندهي رودخانه زنگلانلو در محدوده روستای زنگلانلو و حاتم قلعه شهرستان درگز

– مطالعات تعیین حد حریم موردی آبراهه ها ، سیل ها و رودخانه های سطح استان کرمانشاه بطول 261 کیلومتر