بلاگ, نقشه برداري و gis

نقشه برداري و GIS

عمليات نقشه برداري در حوزه سیويل و سازه هاي بزرگ زميني به عنوان يک ابزار دقیق طراحي و کنترلي ضروري است و در موارد بسیاری به خدمت گرفته مي شود . از آنجا که نقشه برداری وظیفه تهيه اطلاعات مهندسی را بصورت خطی یا ديجیتال از زمین جهت مطالعه و اجرای پروژه هاي عمراني دارد، اين موضوع نقطه شروع چرخه فرآوری ديجيتالي اطلاعات در يک سیستم مهندسی است . نقشه هاي توپوگرافی و نقشه پلان وپروفیل بصورت ديجيتالي در نرم افزار هاي طراحي که ميتواندد نقشه ديجيتال را به عنوان ورودي بپذيزد . مورد استفاده قرار مي گيرد گروه مهندسی نقشه برداري با استفاده ازتجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مانند توتال، استيشن هاي لبزري و تئودوليت هاي قابل کنترل با سیستم هوشمند بهپاد، جي پي اس، نرم افزارهاي مختلف، نقشه هاي پايه اي، استفاده از تصویر ماهواره اي و روشهاي جدید نسبت به تهيه نقشه هاي توپوگرافی و نيازهاي مطالعاتي و یا کنترل و نظارت بر پروژه هاي اجرایی سایر بخشها اقدام مي نمايد .