نرم افزار کارآمد

نـــرم افزار مــــالی مـــا در نســـخه هـــای مختــلف ماننــد فروشـــگاهی ، خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی  طراحی شده است.کاربران این برنامه حسابداری بدون داشتن تخصص مالــی نیز قادرند براحتــی با برنامــه کارکننـــد و گزارشهای مالی تهیــه نماینــد.

نرم افزار ایده آل برای شرکت های متوسط و بزرگ بازرگانی و تولیدی و بطور تخصصی نیازهای مدیران ارشد را برآورده می نماید.

لیست قیمت

خدمات
قیمت
نصب و راه اندازی

2500000 تومان

آموزش

1000000 تومان

آپدیت

800000 تومان

نرم افزار کارآمد

نـــرم افزار مــــالی مـــا در نســـخه هـــای مختــلف ماننــد فروشـــگاهی ، خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی  طراحی شده است.کاربران این برنامه حسابداری بدون داشتن تخصص مالــی نیز قادرند براحتــی با برنامــه کارکننـــد و گزارشهای مالی تهیــه نماینــد.

نرم افزار ایده آل برای شرکت های متوسط و بزرگ بازرگانی و تولیدی و بطور تخصصی نیازهای مدیران ارشد را برآورده می نماید.

لیست قیمت

خدمات
قیمت
نصب و راه اندازی

2500000 تومان

آموزش

1000000 تومان

آپدیت

800000 تومان

نرم افزار کارآمد

نـــرم افزار مــــالی مـــا در نســـخه هـــای مختــلف ماننــد فروشـــگاهی ، خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی  طراحی شده است.کاربران این برنامه حسابداری بدون داشتن تخصص مالــی نیز قادرند براحتــی با برنامــه کارکننـــد و گزارشهای مالی تهیــه نماینــد.

نرم افزار ایده آل برای شرکت های متوسط و بزرگ بازرگانی و تولیدی و بطور تخصصی نیازهای مدیران ارشد را برآورده می نماید.

لیست قیمت

خدمات
قیمت
نصب و راه اندازی

2500000 تومان

آموزش

1000000 تومان

آپدیت

800000 تومان