برخی از کارفرمایان که شرکت مهارآب با آنها افتخار همکاری دارد.

فهرست برخی از کارفرمایان

– وزارت نیرو

– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

– وزارت راه و شهرسازی

– وزارت جهاد کشاورزی

– وزارت آموزش و پرورش

– شرکت مدیریت منابع آب ایران

– شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

– شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

– شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

– شرکت آب منطقه ای زنجان

– شرکت آب منطقه ای قزوین

– شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

– شرکت آب منطقه ای یزد

– شرکت آب منطقه ای کرمان

– شرکت آب و فاضلاب کشور

– شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی

– شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

– سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

– سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

– آستان قدس رضوی

– استانداری خراسان رضوی

– شهرداری مشهد

– شرکت قطار شهری مشهد

– شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی

– سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

– شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

– آموزش و پرورش خراسان رضوی

– دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

– دانشگاه فردوسی مشهد

– دانشگاه بجنورد

– دانشگاه مالک اشتر

– بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

– شرکت ملی صنایع مس ایران

– کارخانه سیمان بجنورد

– فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

– استانداری بوشهر

– شرکت توانیر

– شرکت مپنا

– شهرداری گلبهار

– شهرداری آمل